آغاز بهره‌برداری هوشمند از پارکینگ‌های حاشیه شهر قزوین.

آغاز بهره‌برداری هوشمند از پارکینگ‌های حاشیه شهر قزوین

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت از آغاز بهره‌برداری هوشمند از پارکینگ‌های حاشیه شهر قزوین خبر داد.

استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است.

استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است

استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است

حذف تبادلات مالی پارکبانان و شهروندان از حاشیه خیابان.

حذف تبادلات مالی پارکبانان و شهروندان از حاشیه خیابان

حذف تبادلات مالی پارکبانان و شهروندان از حاشیه خیابان